Algemene voorwaarden

 

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  I. Next Ground: Handelsnaam van de Besloten Vennootschap Allin Consulting B.V.
  II. Opdrachtgever: de wederpartij van Next Ground
  III. Opdracht: de overeenkomst waarin Opdrachtgever Next Ground verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Toepassingsgebied
  2.1 Alle betrekkingen tussen Next Ground en haar Opdrachtgever zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
  2.2 Deze algemene voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van de Opdrachtgever niet gelden, ook niet in geval van een eerdere verwijzing naar voorwaarden van Opdrachtgever behoudens indien en voor zover zij schriftelijk nadrukkelijk door Next Ground zijn aanvaard.
 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
  3.1 Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Next Ground, in welke vorm dan ook gedaan, geheel vrijblijvend.
  3.2 Alle aanbiedingen van Next Ground zijn geldig gedurende 1 (één) maand.
  3.3 Een Opdracht is tot stand gekomen, indien een schriftelijk aanbod van Next Ground daartoe door Opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard.
  3.4 De aan Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.
 4. Uitvoering van de opdracht
  4.1 Next Ground zal bij de uitvoering van Opdrachten van Opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de Opdrachtgever rekening houden.
  4.2 Next Ground verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op Next Ground rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.
  4.3 Next Ground is bevoegd om bij de uitvoering van Opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Next Ground is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden.
 5. Wijziging in de bevoegdheid van Opdrachtgever
  Wijzigingen in de bevoegdheid van Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Next Ground eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 6. Prijs
  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde (overheid)heffingen.
 7. Reclamaties
  7.1 Reclamaties betreffende de door Next Ground in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door Opdrachtgever te zijn ingediend bij Next Ground, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
  7.2 Reclamaties ter zake de kwaliteit van de door Next Ground verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
  7.3 De datum van ontvangst van de reclamatie bij Next Ground is geldend voor de reclamatietermijn.
  7.4 Reclamaties geven aan Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.
 8. Betalingstermijn en verzuim
  8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening uiterlijk na 30 (dertig) dagen op de door Next Ground opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. 8.2 Next Ground is bevoegd ook voor deelopdrachten facturen te zenden.
  8.3 Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Next Ground, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige in gebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
  a. opschorting van uitvoering van de Opdracht, ten aanzien waarvan Opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met de Opdrachtgever.
  b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke handelsrente is de zin van artikel 6:119a BW:
  vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  8.4 Next Ground is te allen tijde bevoegd om alvorens (verder) te presteren, afdoende zekerheidsstelling, waaronder het betalen van een waarborgsom danwel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs van Opdrachtgever te eisen.
 9. Overmacht
  Next Ground heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 10. Opschortingsrecht
  10.1 In geval Opdrachtgever ten opzichte van Next Ground in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
  10.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.
 11. Beëindiging of annulering Opdracht
  11.1 Next Ground heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, mits dit onder opgave van redenen
  geschiedt. Onmiddellijk na verzending van de schriftelijke mededeling zal, Next Ground de uitvoering van de opdracht staken. Next Ground is alsdan gehouden de reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen te restitueren, indien er voor zover dat in de gegeven omstandigheden van Next Ground gevergd mag worden, gelet op onder meer de grond voor de beëindiging en de reeds door Next Ground verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
  11.2 Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Next Ground, mits dit onder opgave van redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, zal Next Ground de uitvoering van de opdracht staken. Opdrachtgever is alsdan gehouden de schade die Next Ground als gevolg van de beëindiging lijdt, te vergoeden, indien en voor zover dat in de gegeven omstandigheden van Opdrachtgever gevergd mag worden, gelet op onder meer de grond voor beëindiging.
 12. Aansprakelijkheid
  12.1 Next Ground is niet aansprakelijk voor welke schade van Opdrachtgever dan ook, tenzij deze schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Next Ground toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Next Ground is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag terzake de door Next Ground geleverde diensten of verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Next Ground verzekerd is dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Next Ground is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Next Ground zelf op zijn verzekeraar kan verhalen.
  12.2 Next Ground heeft een adviserende en/of bemiddelende rol. Next Ground treedt niet op als vertegenwoordiger van Opdrachtgever en gaan dus namens Opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.
  12.3 Opdrachtgever vrijwaart Next Ground voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.
 13. Auteursrechtelijke bescherming
  13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Next Ground uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Next Ground verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
  13.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat in artikel 13.1 bedoelde zaken – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van Next Ground worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
  13.3 Indien Next Ground na aanvaarding van een Opdracht van Opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Next Ground en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Next Ground het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht althans het recht van intellectuele/industriële eigendom, aan Next Ground toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Next Ground. Deze schade wordt begroot op 10% van de door derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 11.344,–, onverminderd het recht van Next Ground op aanvullende schadevergoeding.
  13.4 Next Ground verstrekt derden geen specifieke, aan Opdracht gebonden, gegevens en bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over de Opdracht zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.
  13.5 Opdrachtgever zal Next Ground niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van Opdrachtgever.
  13.6 Next Ground baseert haar adviezen op zorgvuldig samengestelde informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van informatie die zij, schriftelijk of mondeling, aan Next Ground verstrekt.
  13.7 Opdrachtgever staat in voor het vrij zijn van auteursrechten en/of enige vorm van geheimhoudingsbedingen van de verstrekte informatie en vrijwaart Next Ground van enige claim van derden hieromtrent.
 14. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  14.1 Verschillend van mening tussen Opdrachtgever en Next Ground zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
  14.2 Op alle verhoudingen tussen Next Ground en Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
  14.3 Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht.
 15. Afwijkende bedingen
  Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 16. Gedeeltelijke nietigheid
  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden geacht datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.