Privacy statement

 

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van Next Ground kan door Next Ground informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Next Ground vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

1. INTRODUCTIE
1.1 INHOUD
Next Ground behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door Next Ground worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2. DOORVERWIJZINGEN EN KOPPELINGEN
Next Ground is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij Next Ground volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3. AUTEURSRECHT
Next Ground heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door Next Ground is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat Next Ground daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4. PRIVACYBELEID
Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e- mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door Next Ground gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5. WETTELIJKE GELDIGHEID VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKE
Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Next Ground of anderszins gebruik maakt van de diensten van Next Ground, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Next Ground.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Next Ground, kan Next Ground aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Next Ground. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Next Ground, handelsnaam van Allin Consulting B.V., Vondellaan 24, 3521 GD te Utrecht.

Bovendien verzamelt, registreert en verwerkt Next Ground persoonsgegevens verkregen via sollicitatieformulieren om contact op te nemen met betrekking tot de sollicitatie. Deze gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na het afronden van de sollicitatieprocedure. In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de gegevens gedurende de periode van het dienstverband of de samenwerking bewaard.

2. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
Next Ground verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Next Ground;
 • indien u dat op prijs stelt; u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op Next Ground van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Next Ground behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Next Ground op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Next Ground zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2. TELEFOONGESPREKKEN
Telefoongesprekken met Next Ground zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3. BEVEILIGING GEGEVENS
Next Ground respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Next Ground. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Next Ground, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Next Ground spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Next Ground is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Next Ground.

2.4. INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Next Ground zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van Next Ground. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e- mail sturen naar contact@nextground.nl, of dat schriftelijk doen via:

Next Ground
Vondellaan 24
3521 GD Utrecht

3. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Next Ground behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

COOKIEBELEID

1. COOKIES
Bij het gebruik van de diensten van Next Ground kan door Next Ground informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

1.1. DOELEINDEN GEBRUIK COOKIES NEXT GROUND Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Next Ground gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

Functionele cookie zijn vereist om de website goed te laten functioneren en om je cookiekeuze op te slaan. De volgende cookies zijn hiervoor geplaatst:

Functionele cookies

WordPress
Zorgt ervoor dat de website goed en snel wordt geladen. Verder houden we met de cookiepersion cookie van WordPress bij welke welke cookies een bezoeker heeft geaccepteerd of geweigerd

Formulieren op website
Deze cookies worden gebruikt om formulieren op de Next Ground website te integreren zodat documentatie kan worden aangevraagd.

Statistische doeleinden
Om het gebruik van de Next Ground websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Next Ground weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van Google Analytics en te kijken hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Cookies gezet door onze verwerker Google Analytics bevatten geen volledige IP-adressen omdat de Anomize ID functie is ingeschakeld en worden niet gedeeld met Google en deze worden niet gebruikt om bezoekers buiten de sites te volgen.

Analytische cookies

Google analytics
Deze cookies zijn van Google Universal Analytics en ter behoeve van analyseren van het websitegedrag van onze bezoekers op hoogover-niveau. Ze worden gebruikt voor het berekenen van het aantal bezoekers, welke pagina’s goed presenteren en hoe lang bijvoorbeeld bezoekers gemiddeld op de website blijven.

Marketing cookies

Active Campaign
Deze cookie geeft inzicht in de ondernomen acties en bezochte pagina’s door de websitebezoekers.

1.2. VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van Next Ground worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

2. WIJZIGING VAN DEZE COOKIEVERKLARING Next Ground behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.