Howden Thomassen Compressors (HTC) heeft meer dan een eeuw ervaring in het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van gascompressie oplossingen. Oorspronkelijk op het gebied van raffinaderijen, olie- en gasindustrie, petrochemische bedrijven en andere industriële organisaties. De laatste jaren is er een sterke toename van klanten in de duurzame waterstofmarkt waarbij de compressoren worden ingezet bij de productie en opslag van deze energiebron. Zo gaat HTC bijvoorbeeld compressoren leveren voor de grootste groene waterstoffabriek op de 2e Maasvlakte. In de afgelopen jaren heeft HTC bewezen een zakelijke, resultaatgerichte organisatie te zijn met een scherp oog voor lean- en verbeterprocessen. Hierdoor is het aanpassen aan de nieuwe marktsituatie een topprioriteit geworden.

Van maatwerk naar standaardoplossingen

HTC was altijd gewend maatwerkoplossingen te leveren aan de traditionele olie-en gasindustrie, waardoor geen enkel project hetzelfde was. Door de snelle ontwikkelingen in de waterstofmarkt is HTC gestart met aanpassingen in al haar processen om te kunnen voldoen aan de wensen van deze nieuwe klantengroep. Partijen die actief zijn in de waterstofmarkt moeten namelijk allemaal bijdragen aan het beter, sneller en vooral goedkoper maken van alle stappen in het productie- opslag en distributieproces. Dit betekent dat van toeleveranciers zoals HTC wordt verwacht dat zij de best mogelijke oplossing initiëren en continu vernieuwen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de olie- & gasmarkt waarbij toeleveranciers moeten voldoen aan de hoge eisen van de producerende partijen.

Afgezien van de nieuwe productwensen van deze klantengroep is snelheid ook een belangrijke vereiste. De waterstofmarkt groeit enorm snel en daarom moet HTC in staat zijn om veel sneller te leveren dan gebruikelijk was in de olie en gasindustrie. Om in hetzelfde tempo of sneller dan de markt te kunnen groeien, zal HTC zowel meer als sneller moeten produceren. Bijna alle verkoop- en engineeringprocessen verschuiven hierdoor binnen HTC van maatwerk naar meer standaardoplossingen; van Engineered To Order naar Configured To Order. Het aanpassen aan deze nieuwe marktsituatie heeft gevolgen voor de organisatiestructuur, processen en IT. Een complexe transitie dus, die het hele bedrijf raakt.

De uitdaging van de IT transformatie

Robert van der Cruysen is als Next Grounder al enige tijd betrokken bij deze transitie. Toen HTC wilde starten met het vervangen van het huidige ERP-systeem werd al snel duidelijk dat de uitdaging groter was dan dat. Ten eerste door de hoeveelheid maatwerk in het huidige ERP-systeem. Maar ook doordat het bestaande applicatielandschap niet volledig geschikt was om optimaal in te spelen op de eisen van de nieuwe, zich snel ontwikkelende waterstofmarkt. Robert schreef allereerst een advies over hoe HTC zich zou kunnen voorbereiden op de toekomst. “Ik heb me ingelezen en veel collega’s binnen HTC geïnterviewd om een goed beeld te krijgen van waar ze mee bezig waren. Die inzichten heb ik gekoppeld aan mijn kennis van Industrie 4.0* processen en bijbehorende best practices. Vervolgens heb ik de gaps in kaart gebracht”. Mede aan de hand van deze inzichten en adviezen heeft HTC het besluit genomen om de projectscope breder te trekken dan alleen een ERP-implementatie. Inmiddels geeft Robert leiding aan het complete transformatietraject van de IT-omgeving.

*Industrie 4.0 ook wel Smart Industry; een volgende fase in automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken. Het bestaat uit autonome cyber-fysieke productiesystemen, IoT, cloud computing en systemen die (denk)processen deels of volledig kunnen overnemen (cognitieve computing). Binnen deze ‘smart factories’ worden machines gekoppeld en uitgelezen zodat een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd.

"Het mooie aan Howden is dat het de komende transitie omarmt in plaats van die uit de weg te gaan. Het hele bedrijf wordt meegenomen door het senior management en de aanpak getuigt van ambitie, lef en daadkracht.”
Robert van der Cruysen
Consultant bij Next Ground

Van oude processen naar nieuwe systemen

Transformeren betekent afscheid nemen van oude processen, systemen en manieren van werken. Vervolgens is er een fase waarin de nieuwe situatie gecreëerd wordt en er uiteindelijk op een nieuwe manier gewerkt kan worden door middel van nieuwe processen en systemen Van rups naar cocon naar vlinder. Een belangrijke factor voor het doen slagen van deze transformatie is dat de directie de transformatie hoog op de agenda heeft staan. Er zijn verschillende transformatieprogramma’s opgezet die de complete verandering moeten ondersteunen. Ook is er veel aandacht voor het in overeenstemming brengen van de verschillende initiatieven. Omvorming van het IT landschap valt binnen een programma dat zich ook richt op verdere standaardisatie, investeringen in de fabriek en optimalisatie van de inkoopstromen.

Project 'Scalability'

Binnen dit programma is onder andere gestart met het design van nieuwe processen en bijbehorende IT-omgeving. “Door een nieuwe IT architectuur en datastructuur te ontwikkelen kunnen we de activiteiten binnen de verschillende business functies (verkoop, engineering, inkoop, operations, finance, etc) koppelen aan de beoogde applicaties. Vanzelfsprekend zijn de wensen van de nieuwe klantengroep hierbij leidend.” Dit design wordt vertaald naar een roadmap en budget om de ontwikkeling-en realisatiefase te kunnen starten en voltooien. Het doel voor HTC is om aan de grotere vraag van de nieuwe klantengroep te kunnen voldoen (verhogen van de capaciteit) en sneller te kunnen bedienen (verkorten van de reactietijd) door middel van standaardisatie.

Vanwege de omvang en complexiteit van dit programma wordt intensief samengewerkt met een groot team uit de organisatie, andere Howden bedrijven, softwarepartijen en implementatiepartners. De complexiteit en risico’s zijn voornamelijk de omvang en samenhang. In principe wordt ieder stukje van de huidige IT capaciteit aangeraakt. Dat is nog nooit in deze vorm gedaan. “Ik heb het ook nog niet eerder gezien in deze omvang bij andere opdrachtgevers. Het is daarom essentieel om op een holistische en gestructureerde manier het volledige IT-landschap in ogenschouw te nemen. We zijn erin geslaagd om momentum en breed draagvlak te creëren en gebruik te maken van de best practices uit de markt.”

De volgende stap in de digitale transitie

De eerste fase bestond uit het ontwikkelen van een gedegen detailontwerp ontwikkelen inclusief budget, doorlooptijd en architectuur. Het ontwerp vormt nu de basis waarop in de komende maanden en jaren gewerkt kan worden aan de realisatie. Er zijn al concrete stappen gezet door afgebakende functionaliteiten alvast over te zetten naar nieuwe applicaties. Denk hierbij aan het verwerken van onkostenvergoedingen. Daarnaast wordt ook alvast aan andere voorwaarden voldaan door benodigde upgrades van software uit te voeren. Nadat het hele totaalontwerp en de investering door alle stakeholders is goedgekeurd kunnen ook de grote projecten zoals ERP implementatie en Product Data Management/Product Life Cycle Management worden opgepakt. Om de risico’s zo veel mogelijk te mitigeren is het hele programma opgezet om stapsgewijs uit te voeren en continu te monitoren op voortgang.

"Met alleen een ERP implementatie conformeren we aan de huidige situatie, met een volledige transformatie zijn we klaar voor de toekomst"
Iwan Smit
Finance Director bij Howden Thomassen Compressors (HTC)

De samenwerking met Next Ground

HTC was zich in eerste instantie aan het oriënteren op een nieuw ERP systeem en benaderde Next Ground om dit traject te begeleiden. Het vervangen van het huidige maatwerk ERP systeem door meer standaard software sloot echter niet aan op de toekomstplannen. Robert is gevraagd om zijn visie te geven op hoe de processen en het IT landschap er futureproof uit zou moeten zien op basis van zijn kennis van industrie 4.0. Samen met de bevindingen van HTC heeft dit rapport ertoe geleid het IT landschap te transformeren en het programma verder te realiseren. Robert is als projectleider met veel toewijding betrokken deze duurzame oplossing (mede gebaseerd op zijn eigen bevindingen) samen met het team Howden te gaan implementeren.

Iwan Smit, Finance director HTC is verantwoordelijk voor Finance en IT. Over de inzet van Next Ground zegt hij:

“Het mooie aan de mensen van Next Ground is dat ze gecommitteerd zijn aan het daadwerkelijk implementeren van oplossingen die ons bedrijf verder helpen. Ze hebben op basis van hun expertise nieuwe inzichten gedeeld en de vinger, daar waar nodig, op de zere plek gelegd waardoor we noodzakelijke beslissingen hebben kunnen nemen.”

Het platform Consultancy.nl heeft ook een artikel gepubliceerd over de samenwerking tussen Next Ground en Howden: Klaar voor de toekomst | Next Ground helpt HTC bij de waterstofrevolutie.

Meer weten?

Wat is je ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan op het gebied van business, data en IT transities? Waar liggen kansen?

Wij denken graag met je mee. Get in touch!